پزشکان هیئت علمی

اسامي اعضاي هيئت علمي

متخصصين

رتبه علمی

دکتر رهام سالک

راديوتراپي انکولوژي

دانشیار

دکتر مهدي سيلانيان طوسي

راديوتراپي انکولوژي

دانشیار

دکتر کاظم انوري

راديوتراپي انکولوژي

دانشیار

دکتر فاطمه همايي

راديوتراپي انکولوژي

دانشیار

دکتر سيدامير آل داود

راديوتراپي انکولوژي

دانشیار

دکتر علي تقي زاده کرماني

راديوتراپي انکولوژي

دانشیار

دکتر سودابه شهيدثالث

راديوتراپي انکولوژي

دانشیار

دکتر ساره حسینی

راديوتراپي انکولوژي

استادیار

دکتر آذر فاني

راديوتراپي انکولوژي

استادیار

دکتر منا جودی

راديوتراپي انکولوژي

استادیار

دکتر علی عمادی طرقبه

راديوتراپي انکولوژي

استادیار