سایر پزشکان

                                                                                     

متخصص آنکولوژی

دکتر نوفرستی

1

متخصص آنکولوژی

دکترمخدومی

2

متخصص درد

دکتر مکرمی

3

متخصص تغذیه

دکترصفریان

4

متخصص ریه

دکتر حقی

5

متخصص جراحی

دکتر فرقانی

6

متخصص جراحی

دکتر رجبی

7

متخصص جراحی

دکتر عزیزی

8

متخصص زنان

دکتر فراز ستانیان

9

متخصص جراحی

دکتر فتاحی

10

متخصص ENT

دکتر خزائنی

11

متخصص ENT

دکتر مستعان

12

متخصص زنان 

دکتر حسن زاده

13

متخصص زنان

دکتر کدخدایان

14

متخصص یوسفی

دکتر یوسفی

15

متخصص روانپزشکی

دکتر دستغیب

16

متخصص جراحی     

دکتر نورشفیعی

17