انکولوژی زنان

ا

            مسئول بخش سرکار خانم دکتر سودابه شهید ثالث 

                   سرپرستار سرکار خانم الهه عباسی


 

این بخش در طبقه سوم بیمارستان واقع شده است که شامل 5 اتاق عمومی و یک اتاق ایزوله که جمعا 21 تخت بستری دارد و یک تخت خردسال قرار دارد مواردبستری در این بخش بیماران شیمی درمانی ،رادیو تراپی ،و یا کنترل عوارض شیمی درمانی  می باشد

يماران در  اين بخش جهت  انجام شيمي درماني دوره اي  و يا انجام شيمي درماني و راديوتراپي همزمان و در بعضي شرايط خاص ، جهت انجام راديوتراپيبه

تنهايي بستري مي گردند. گاهي جهت کنترل عوارض جانبي درمان نيز لازم است بيماران بستري شوند.بيماران در طول بستري بصورت روزان توسط پزشک

متخصص مربوطه و رزيدنت بخش ويزيت مي گردند. در روز ترخيص شرايط پيگيري و تاريخ مراجعه بعدي به بيماران اطلاع داده مي شود.