اتاق عمل

 


 

مسئول واحد: آقای گل حسین عسگری

 
 
بيمارستان اميد داراي 4 اتاق عمل و يك اتاق عمل سرپايي و CSR و اتاق وسايل استريل و انبار مي باشد . داراي تجهيزات تكميلي نظير دستگاه لاپاراسکوپي ، ليگاشور ، راديوفركانسي ، نويگاتور كه توسط جراحان مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد ، مي باشد.روزانه عملهاي متعددي نظير عملهاي اورولوژي ، گوش ، حلق ، جراحي عمومي ، جراحي زنان انجام مي گيرد.بيشترين نوع عملها ، عملهاي مربوط به بيماران سرطاني است .عملهاي غير كانسري نيز مثل كيسه صفرا ، هرني ها ، لوزه و... نيز انجام مي شود.