انکولوژی مردان

      مسئول بخش  : سرکار خانم دکتر سودابه شهید ثالث

سر پرستار  : آقای فیض محمد علیزاده


بخش یک در طبقه دوم قرار دارد که شامل 34 تخت و یک اتاق ایزوله می باشد موارد بستری در این بخش بیماران شیمی درمانی ،رادیو تراپی ،و یا کنترل

عوارض شیمی درمانی  می باشد . در اين بخش بيماران جهت انجام شيمي درماني و کموتراپی دوره اي و يا انجام شيمي درماني وراديوتراپي همزمان

و در بعضي شرايط خاص ، صرفا جهت انجام راديوتراپي بستري مي گردند. گاهي جهت کنترل عوارض جانبي درمان نيز لازم است بيماران بستري شوند

همچنین بیمارانی که نیاز به مراقبت مستمر دارند، از مرکز آموزشی قائم و امام رضا و مرکز درمانی رضانیز بستری می گردند.

بيماران در طول بستري بصورت روزانه توسط پزشک متخصص مربوطه و رزيدنت بخش ويزيت مي گردند. در روز ترخيص شرايط پيگيري و تاريخ مراجعه بعدي به

بيماران اطلاع داده مي شود.