انکولوژی مردان

      مسئول بخش سرکار خانم دکتر سودابه شهید ثالث و سر پرستار آقای فیض محمد علیزاده می باشد


بخش یک در طبقه دوم قرار دارد که شامل 24 تخت و یک اتاق ایزوله می باشد موارد بستری در این بخش بیماران شیمی درمانی ،رادیو تراپی ،و یا کنترل عوارض شیمی درمانی  می باشد