آی سی یو

 

 

در طبقه اول قرار دارد 4 تخت که هر تخت توماتیبک و مجهز به کنترل است که با کمک آن می توان تخت را به وضعیت مناسب و دلخواه تغییر

داد برای هر تخت مانیتور قلبی وجودارد و همه مانیتورها به مانیتور مرکزی واقع در اسیستگاه پرستاری متصل می باشد که بدین وسیله

بیماران کاملا تحت کنترل قرار خواهند گرفت . مسئول بخش دکتر علیرضا رادفر  و سر پرستار خانم ملیحه واسعی زاده می باشند.