آی سی یو

 

 

مسئول بخش :  جناب آقای دکتر علیرضا رادفر

سر پرستار بخش : سرکار خان ملیحه واسعی زادهدر طبقه اول قرار دارد 4 تخت که هر تخت اتوماتیبک و مجهز به کنترل است که با کمک آن می توان تخت را به وضعیت مناسب و دلخواه تغییر

داد برای هر تخت مانیتور قلبی وجود دارد و همه مانیتورها به مانیتور مرکزی واقع در اسیستگاه پرستاری متصل می باشد که بدین وسیله

بیماران کاملا تحت کنترل قرار خواهند گرفت .