اورژانس

 

مسئول :  جناب آقای دکتر آزموده  و سر پرستار سرکار خانم ابراهیمی


این بخش در طبقه هم کف قرار دارد آورژانس به صورت 24 ساعته جهت پذیرش بیماران فعال می باشد در شیفت صبع 5 نفر پرستار و در

شیفت  عصر 2 نفر پرستار قرار دارد این بخش شامل 12 تخت انکولوژی  3 تخت اورژانس می باشد پذیرش بیماران در این دو بخش اورژانس و

شیمی دمانی به صورت سرپایی و بستری صورت می گیرد در این بخش علاوه بر انجام شیمی درمانی به صورت سر پایی جهت بیماران

ترانسفوزيون خون هم انجام وظیفه می نمایید

 بخش اورژانس و بخش شیمی درمانی در واقع دو بخش می باشد که به صورت 24ساعته در قسمت اوژانس ارایه خدمات داده می شود که

شامل :   ویزیت ،تریاژ ، رانیماسیون ،ترانسفوزیرن خون ، پلاکت ،و غیره تعوبض پانسمان ،کشیدن بخیه ، سرم تراپی ، تزریقات ، کنترل قند ،

کنترل علائم حیاتی ،نوار قلبی ،ذاشتن سونده معده ، گذاشتن و کشیدنسوند اداری ، کشیدن سوزن پورت و هپانیه کردن آن ، تپ مایع اسیت ،

اکسیژن و تراپی و ... انجام میشود