بخش شيمی درمانیمسئول : جناب آقای دکتر آزموده  و سرپرستار : سرکار خانم ابراهیمیدراين بخش علاوه برانجام  شيمي درماني بصورت سرپايي جهت بيماران ترانسفوزيون خون انجام ميشود.


در هر روزدر شيفت صبح متوسط 20 نفر بيمار و در شيفت عصر 10 نفر شيمي درماني مي شوند.


بخش شيمي درماني در تمام ايام سال فعال مي باشد حتي در روزهاي تعطيل  و ايام عيد و جمعه ها

 

در دو شيفت صبح وعصر فعال مي باشد:


صبحها : 30/7 تا 30/13 تمام روزهاي هفته


عصرها : 30/14 تا 30/18 از شنبه تا چهارشنبه

 

مدت حضور هر بيمار در بخش بسته به نوع دارو از يك ساعت الي 3- 5/3 ساعت متغير مي باشد.


 

 بخش شیمی درمانی سریایی از شنبه تا چهارشنبه در دو نوبت صبح و عصر و پنج شنبه صبح فعال می باشد و روزهای تعطیل هم شیمی

درمانی انجام می شود .

 

طریقه انجام شیمی درمانی به دو صورت وریدی و عضلانی ، زیر جلدی می باشد که پس از ویزیت بیمار به صورت سر پایی و تهیه دارو پس از

کنترل و ویزیت دارو و آزمایشات توسط پرستاربه صورت وریدی از طریق سرم تراپی انجام می شود و آموزشهای قبل و حین

شیمی درمانی و بعد از آن به بیمارداده می شود تمامی کارها به صورت دوره ای برای بیمار انجام می شود.


از سایر خدمات انجام شده بی سی جی  تراپی می باشد که طریق سوند اداری در سه روز هفته یکشنبه سه شنبه و پنج شنبه انجام می شود .