ریاست

 

1)     مشخصات فردي                                                                                                                                    

نام : سيد امير

نام خانوادگي: آل داود

رشته تحصيلي: راديوتراپي انكولوژي

گروه آموزشي: راديوتراپي انكولوژي

مرتبه علمي:  استاديار

آدرس محل كار: مشهد- خيابان كوهسنگي- بيمارستان اميد

تلفن محل كار:    8428621 - 051