حراستمسئول حراست : جناب آقای سر اوانی


نمونه وظایف ومسئولیت ها:


- استقرار سيستم مناسب جهت حراست و نگهداري از پرسنل، تأسيسات و مدارك محرمانه

- برنامه ريزي، سازماندهي، نظارت و هدايت كليه فعاليت ها و اقدامات حراستي

- تهيه و ابلاغ بخشنامه ها، آيين نامه ها، مقررات و توصيه هاي حراستي و دستورالعمل هاي حفاظتي و نظارت بر حسن اجراي آنها و ارايه پيشنهادات

 در جهت رفع نقايص و بهبود روش هاي حراستي

- برنامه ريزي و تأمين موجبات الزم در زمينه امور حفاظتي اسناد طبقه بندي شده و انجام بررسي هاي مستمر به منظور

- حصول اطمينان از رعايت اصول حراستي در امور مكاتباتي و مخابراتي و ارايه گزارش

- انجام كليه امور محرمانه مربوط به تلكس، دورنگار، بي سيم، و با سيم دستگاه متبوع

- تهيه و كشف رمز، دريافت، ثبت و صدور و نگهداري و ارسال و مراسالت كليه پيام هاي تلكس، فاكس و تلفنگرام هاي

رمز و اقدام به تهيه مفاتيح رمز و نظارت بر تغيير و تعويض به موقع و ارايه توصيه هاي الزم به منظور پيشگيري از كشف آنها

- دريافت اسناد و مدارك محرمانه واصله از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و حراست از آنها براساس مقررات مربوط

- كنترل و نظارت و بررسي وضع حراستي دستگاه متبوع و تهيه گزارش مورد لزوم