بهبود کیفیت

مسئول :  سرکار خانم مینا مروجی

دفتر بهبود کیفیت شامل واحد های اعتباربخشی  ، کمیته های بیمارستان و حقوق گیرندگان خدمت بوده که به عنوان یکی از بازوهای مدیریت در جهت اجرائی نمودن تصمیمات مدیران در راستای اعتبار بخشی و ارزشیابی در بیمارستان عمل می کند.


شرح وظایف بهبود کیفیت بیمارستان امید :                       

 

·هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیتهای بهبود کیفیت در بیمارستان

 

·تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان در موضوعات بالینی و غیر بالینی ( مدیریت ، امور مالی ، خدمات پزشکی ، خدمات پرستاری، خدمات عمومی و پشتیبانی ، خدمات پاراکلینیک )

 

·تدوین سیستم ها و فرآیندهای بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت طراحی شده

 

·تدوین شاخص های مهم عملکردی اختصاصی ، قابل دستیابی و زمان دار جهت فرآیندهای مختلف بیمارستان

 

·پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت، داده ها، اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها

 

·تهیه گزارش سالیانه برنامه بهبود کیفیت بیمارستان

 

·تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی بیمارستان

 

·تعیین و نشر بیانیه رسالت بیمارستان در سطح واحدهای مختلف بیمارستان

 

·پیگیری و هماهنگی پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی در واحدهای مختلف بیمارستان

 

·تدوین برنامه عملیاتی سالیانه پیشبرد هماهنگ و یکپارچه برنامه های بهبود کیفیت ، ارتقای ایمنی بیمار در راستای الگوی اعتباربخشی

 

·ایجاد نظام جامع مدیریت خطر بیمارستان

 

·ایجاد نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی در بیمارستان

 

·تصویب و ابلاغ خط مشی و روش های دریافتی از واحدهای مختلف بیمارستان

 

·اجرا و پایش برنامه ممیزی جامع بیمارستان

 

·ابلاغ و هماهنگی در اجرای راهنماهای طبابت بالینی در سطح واحدهای مختلف بیمارستان

 

·هماهنگی برگزاری کمیته های بیمارستانی و رهگیری اجرای مصوب

 

 

تلفن تماس : 8426082

 

داخلی 8594