آسیب شناسیمسئول  بخش: خانم دکتر معصومه غریب


فرآیند علمکرد اسیب شناسی


1-      بافت ها توسط مامور از اتاق عمل اورده میشود.

2-      نمونه ها ثبت دفتر و سیستم IHS ثبت می شود و شماره می خورد.

3-      آسیستان به روی نمونه های بافتی کار میکند همزمان کارشناس قطعه های بافتی را درون سبد مخصوص می گذارد و شماره می زند.

4-      سبدها داخل دستگاه پاساژ بافت می رود.( دستگاه پاساژ بافت شامل 12 ظرف که به ترتیب 2 ظرف ابتدایی فرمالین / ظرف 3 الکل 70% / ظرف 4 الکل

80% /  دو ظرف بعدی الک 96% / دو ظرف دیگر الکل مطلق/ دو ظرف زایلین/ دوظرف اخر پارافین ذوب شده.

5-      در روز بعد سبدها از درون دستگاه پاساژ بافت خارج می شود.

6-      داخل فور 100 درجه گذاشته میشود.

7-      به وسیله دستگاه پارافین dispenser قطعه های بافت بلوک شده و برچسب گذاری میشود.

8-      بلوکها برروی دستگاه  cold plate گذاشته میشود و تا زمان برش برروی صفحه گذاشته میشود.

9-      بلوک ها توسط دستگاه میکروتوم برش های  4-5 میل زده میشود.

10-    لام گرفته شده از بافت شماره میخورد به مدت 20 دقیقه درون فور قرار داده میشود.

11-   درون 3 ظرف زایلین به مدت 3 دقیقه برده میشود.

12-   دو ظرف الکل مطلق – 1 الکل 96% و دو الکل 70%

13-   سپس درون اب مقطر به مدت 3 دقیقه برده میشود.

14-   رنگ هماتوکسیلین به مدت 5  دقیقه.

15-   یک حرکت در اسید الکل

16-   یک حرکت در آب امونیاک

17-   در رنگ ائوزین به مدت 30 ثانیه

18-   در پایان درون الکل 96% سپس الکل مطلق برده میشود.

19-   خشک کرده لام ها و درون ظرف زایلین به مدت 3 دقیقه می گذاریم.

20-   لام های رنگ شده مونته میشود.

مراحل مونته  کردن:

لام ها را به روی پارچه تمیز گذاشته روی انها چپسب ریخته و لامل را به روی لام گذاشته تا خشک شود. لام ها را با بلوک بافت چک کرده و برای خانم دکتر غریب و خانم دکتر برومند جهت بررسی و جوابدهی ارسال میشود.

انکولوژیست ها:

دکتر ساره حسینی – دکتر ال داود- دکتر سالک- دکتر انوری – دکتر شهید ثالث- دکتر سیلانیان طوسی – دکتر نوفرستی

جراحان:

دکتر فرقانی- دکتر مداح – دکتر مستعان – دکتر سعید- دکتر عزیزی

 شرکت های در ارتباط:

افراتوس- اسکان طب- دانشگاه

 دستگاه های مدرن:

دستگاه :  cold plate- دستگاه پارافین  disperner- دستگاه  tissue prossesur دستگاه نیکرئتئم دیجیتال slee  - دستگاه  cytofuge – دستگاه  

mexprep