تصویربرداری

 


مسئول بخش خانم دکتر : فریماه نوربخش و ناظم فنی بخش : آقای رضا ضیایی


این بخش در قسمت همکف قرار دارد که شامل بخشهای مختلف می باشد .

اتاق رادیو گرافی 1: برای انواع رادیو گرافی ساده و چک فیلمهایو همچنین ماموگرافی (غیر دیجیتالی ) وجود دارد .


اتاق رادیو گرافی 2 : که شامل سیستم فلوروسکوپی  جهت انجام رادیو گرافی های اختصاصی از دستگاه گوارش است


اتاق سو نو گرافی :

 جهت انجام سونوگرافی های معمولی و داپلر جهت برسی عروق و اقدامات تهاجمی نظیر انواع بیوسپی های نمونه برداری از بافت مختلف هدایت سونو

دراین بخش موجود میباشد ،در ضمن در این بخش یک عدد دستگاه پرتابل قابل حمل رادیولوژی جهت تصویر برداری از بیماران بد حال بستری در بخش وجود

دارد.