بهداشت محیط


و
 

 

واحد بهداشت محیط

مسئول واحد :  معصومه نصر آبادی

میزان تحصیلات و رشته تحصیلی : لیسانس مهندسی بهداشت محیط

تلفن تماس  :  05138426083    داخلی8526 

 

شرح وظایف واحد بهداشت محیط

- هماهنگی واقدام در جهت تشکیل کمیته بهداشت محیط وکنترل عفونت وپیگری مصوبات آن

- تهیه وتدوین مطالب آموزشی وتشکیل جلسات آموزشی مرتبط با بهداشت محیط برای کارکنان رده های مختلف

- بررسی آب مورد مصرف بیمارستان از نظر کمی وکیفی وانجام  آزمایشات میکروبی وشیمیایی و کلر سنجی با استناد  به دستور العمل ها واستاندارد

- نظارت وکنترل بهداشتی بر نحوه دفع فاضلاب  بیمارستان وبررسی ونمونه برداری از پساب خروجی برابر دستورالعمل ها

- کنترل حشرات وجوندگان با الویت بهسازی محیط و ارائه راهکارهای بهسازی بع عنوان اصولی ترین روش کنترل

- پیگری جهت عقد قرار داد با شرکت های سم پاشی دارای مجوز

- نظارت ومداخله در تهیه وکاربرد مواد گند زدا ضد عفونی کننده بیمارستان

- نظارت وبررسی وضعیت فنی وبهداشتی سیستم تهویه مطبوع بیمارستان  وپیگری در جهت رفع مشکلات احتمالی

- پیگیری واقدام در زمینه مسائل بهداشتی وحفاظتی بخش پرتوهای یونساز با کمک مسئول فیزیک بهداشت ذیربط

- نظارت فنی وبهداشتی بر نحوه کار آشپزخانه

- نظارت وکنترل بر امور مربوط به رختشویخانه

- نظارت وکنترل بر واحد مدیریت پسماند واتوکلاو بیمارستان

- فرهنگ سازی وجلوگیری از استعمال دخانیات در فضا های بسته وعمومی

- نظارت وکنترل بهداشتی بخش ها

- ثبت وظبط مکاتبات اداری

- نظارت ومداخله در عقد قرار داد های خدماتی  بیمارستان  ومطالبه کارت معاینه پزشکی ،کارت معاینه کار گری وگواهینامه آموزش عمومی پرسنل مشمول قانون

- انجام امور محوله در شرایط خاص مانند کنترل همه گیری ونیز مقابله با بحران وبلایا