مدیریت خدمات پرستاری

 

مدیریت خدمات پرستاری در طبقه همکف بیمارستان واقع بوده و مسئولیت برنامه ریزی، نظارت و ارزشیابی بر کار پرسنل پرستاری را با حضور سوپروایزر بالینی ،

آموزشی و کنترل عفونت بر عهده دارد.

مسئول خانم محبوبه مرادی

 فعاليت های مدير خدمات پرستاری
 

1- برنامه ريزی در زمينه های ارتقای کيفی و بهبود مستمر فعاليت های ارائه خدمات مددجويان

2- گرد آوری اطلاعات از مرکز , شامل :

الف) نمودار سازمان مصوب , نوع فعاليت , گزارش ماهيانه و ساليانه , گزارش حسابرسی پرستاری , پرونده های کارکنان

ب) مدد جويان

ج) منابع شامل نيروی انسانی ( پرستاری – بهياران – کمک بهياران – تکنسين و کاردان های اتاق عمل و هوشبری و ساير کاردان های وابسته )

ساختار فيزيکی , امکانات و تجهيزات

3- شرکت فعال در نهادهای سياستگزاری و ديگر کميته های درون ساز
4- تدوین برنامه استراتژیک مدیریت پرستاری با مشارکت سرپرستاران و سوپروایزرها
5- همکاری با دانشکده بهداشت پرستاری و مامایی مشهد و شهرستانها ( آزاد و سراسری ) جهت پذیرش دانشجویان در ترم های مختلف و نیز دانشجویان در عرصه پرستاری ، اتاق عمل و هوشبری
6- سیاست های حاکمیت بالینی همگام با پیاده سازی استاندارهای اجرای دفتر بهبود کیفیت و اعتبار بخشی بیمارستان

7- برنامه ريزی جهت تشکل و شرکت در کميته های خاص با شرح وظايف مدون ( آموزشی , پژوهشی ) کنترل و نظارت کنترل عفونت

8- ايجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ريزی های بهداشتی , درمانی

9- ايجاد هماهنگی در برنامه های آموزشی بالينی دانشجويان گروههای پرستاری

10- مشارکت در طرحهای پژوهشی

11- برنامه ريزی جهت پيشگيری از عفونتهای بيمارستان

12- تصميم گيری در مورد مرخصی ها و ماموريت کارکنان گروه پرستاری

13 – اتخاذ تدابير لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت ايجاد تقويت انگيزش در کارکنان (تشويق و يا توبيخ ) گروه پرستاری

14- اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظائف واحدها

15- رسيدگی و پيگيری مشکلات کارکنان گروه پرستاری

16- نظارت بر حسن اجرای شرح وظايف سطوح مختلف کارکنان پرستاری

17- نظارت بر ارزشيابی مستمر عملکرد کارکنان پرستاری در طول سال

18- نظارت بر کنترل حضور وغياب کارکنان پرستاری تحت نظارت

19- ارزشيابی عملکرد کميته های تحت نظارت

20- بررسی سطح رضايت مندی بيمار/مددجو/خانواده نسبت به کارکنان
21- بازبینی چک لیست های ترالی اورژانس و تغییر آن از کنترل در یک شیفت به کنترل در سه شیفت
22- تهیه شناسنامه برای کلیه بخش ها با امکان ارائه کلیه مشخصات بخش ها به لحاظ نقشه ، نیروی انسانی ، وضعیت آموزش ، کنترل عفونت و صورتجلسات و گزارش بازدید ها
 
 
 
اسامی سوپروایزر ها :
 
سوپروایزر آموزشی : خانم کاووسی
سوپروایزر بالینی صبح : آقای میرزاثانی
سوپروایزر بالینی : خانم گندمی
سوپروایزر بالینی : آقای علی محمدعربی
سوپروایزر بالینی : خانم واسعی زاده
سوپروایزر کنترل عفونت : آقای جاهد
سوپروایزر شیمی درمانی : آقای نقابی
سوپروایزر اورژانس : خانم قهرمان
 
اسامی سرپرستاران:
 
سرپرستار ICU : خانم واسعی زاده
سرپرستار انکولوژی مردان : فیض محمد علیزاده
سرپرستار انکولوژی زنان : خانم نوفرستی
سرپرستار جراحی مردان : خانم رادمنش
سرپرستار جراحی زنان : خانم قهرمان
سرپرستار اورژانس و شیمی درمانی سرپایی :خانم ابراهیمی
سرپرستار اتاق عمل : آقای عسگری