کمیته کنترل عفونت

مسئول : جناب آقای محمدعلی جاهد


وظیفه این واحد کنترل عفونت های بیمارستانی، پیشگیری از عفونت در بیماران و پرسنل و گندزدایی و ا

ستریلیزاسیون در واحدهای مختلف و پایش آن میباشد. این واحد با آموزش بیماری های عفونی شایع با استفاده ا

ز پوسترها و پمفلتها نقش پیشگیرانه در عفونت ها داشته و هم چنین با آموزش شستشوی

دست و پایش آن نقش مهمی در کنترل عفونت های بیمارستانی دارد.محدوده عملکردی واحد کنترل عفونت در

بخش های بستری و پاراکلینیکی و بررسی مواردعفونت های گزارش شده بیمارستانی و پیشگیری از عفونت در

بیمارستان و در بین بیماران می باشد.