آموزش


   مسئول  : سر کار خانم کاووسی    

این واحد وظیفه نیازسنجی و برنامه ریزی آموزشی جهت کلیه پرسنل را بر عهده داشته و نیازهای آموزشی مورد نیاز پرسنل را از طریق برنامه های مدون واحد

آموزش دانشگاه و فرم های برنامه توسعه فردی (P.D.P) و آزمون های توان مندی و پیشنهادات مسئولین شناسایی کرده و اقدامات اصلاحی مورد نیاز را از طریق

برگزاری کلاس های کددار و غیر کددار ، فعال سازی کنفرانس های درون بخشی و اجرای آزمون های توان مندی و تهیه کتاب ، جزوه و پوسترهای آموزشی انجام می دهد.