انتخاب بیمارستان امید به عنوان مرکز نمونه از سوی سازمان تامین اجتماعی


در طی مراسمی درتاریخ 96/6/23 در بیمارستان فارابی با حضور ریاست محترم  بیمارستان امید دکتر  آل داود  و مدیر محترم درمان سازمان

تامین اجتماعی ،جناب آقای حمید داستانی از بیمارستان امید به عنوان مرکز نمونه تجلیل و قدردانی شد و لوح تقدیر از همکاری بیمارستان

امید در جهت درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی و رعایت دقیق ضوابط و مقررات سازمانی از طرف سازمان تامین اجتماعی به این مرکز

اهداء گردید .