تعرفه بستری سال 96

 

تعرفه های بیماران بستری

کمیته امداد

تامین اجتماعی

نیروهای مسلح

روستایی

خدمات درمانی

 

٥%

١٠%

-

٥%

١٠%

فرانشیز

-

٤%

-

٢%

٤%

یارانه سلامت

-

٦%

رایگان

٣%

٦%

پرداختی بیمار

 

تعرفه های بیماران بستری موقت

کمیته امداد

تامین اجتماعی

نیروهای مسلح

روستایی

خدمات درمانی

 

٥%

٣٠%

١٠%

٣٠%

٣٠%

فرانشیز

-

٢٠%

-

٢٠%

٢٠%

یارانه سلامت

-

٦%

رایگان

٦%

٦%

پرداختی بیمار

تعرفه های بیماران سرپایی

رادیوتراپی

آزمایشگاه

رادیولوژی

شیمی درمانی

 

-

٣٠%

٣٠%

٣٠%

فرانشیز

-

٢٠%

٢٠%

١٥%

یارانه سلامت

رایگان

١٠%

١٠%

١٥%

پرداختی بیمار

 

تامین اجتماعی

                                                                                                                                   تامین اجتماعی

رادیوتراپی

آزمایشگاه

رادیولوژی

شیمی درمانی

 

-

٣٠%

٣٠%

-

فرانشیز

-

٢٠%

٢٠%

-

یارانه سلامت

رایگان

١٠%

١٠%

رایگان

پرداختی بیمار

 

رادیوتراپی

آزمایشگاه

رادیولوژی

شیمی درمانی

 

-

١٠%

١٠%

-

فرانشیز

-

-

-

-

یارانه سلامت

رایگان

١٠%

١٠%

رایگان

پرداختی بیمار

خدمات درمانی

 

 

 

نیروهای مسلح

رادیوتراپی

آزمایشگاه

رادیولوژی

شیمی درمانی

 

-

٣٠%

٣٠%

٣٠%

فرانشیز

-

٢٠%

٢٠%

١٥%

یارانه سلامت

رایگان

١٠%

١٠%

١٥%

پرداختی بیمار

 

 

 

کمیته امداد                                                                  نیروهای مسل

 

هزینه اقامت ( هتلینگ ) در مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امید

 

تخت بخش آی سی یو

اتاق معمولی

اتاق دو تختی

اتاق یک تختی

 

ريال    ۳۷۰۸٠٠٠

ريال ۳۳۲‚۱٠٠٠

ريال    ٠٠٠۹۹۸١

ريال     ٠٠٠۶۶۴۲

آزاد

ريال    ۳۷۰۸٠٠٠

ريال ۳۳۲‚۱٠٠٠

ريال    ۹۹۹۰۰۰

ريال     ۱۳۳۲۰۰۰

تامین اجتماعی و

خدمات درمانی

رایگان

رایگان

رایگان

ريال            ۶۶۶۰۰۰

نیروهای مسلح

news

منوی اصلی