حسابداری

 

 

رئیس حسابداری : سرکار خانم شاد

شرح وظایف واحد حسابداری :                                                              

1-       تهیه و تنظیم لیست حقوق پرسنلی

2-       تهیه و تنظیم کلیه اسناد هزینه پرسنلی اعم از ماموریت ،کمک هزینه مسکن،فوت و ازدواج ،کاردانشجویی، سنوات ارفاقی و...

3-       تهیه و تنظیم اسناد هزینه پزشکان اعم از حق انکالی ،ارتقای ویزیت ،.....

4-  ثبت پرداخت اسناد حقوق و کلیه پرداخت های  پرسنلی

5- تهیه و تنظیم لیست کسورات بدهی پرسنلی

6- تهیه و تنظیم اسناد پرداخت مبتنی بر عملکرد پرسنل و پزشکان

7-  تنظیم اسناد هزینه قراردادهای بیمارستان

8- ثبت اسناد در سیستم شیرپونت و پیگیری اسناد برای دریافت وجه

9- تهیه و تنظیم دفتر اعتبارات

10- رسیدگی به اسناد هزینه پرسنلی و غیر پرسنلی

11- رسیدگی به حساب های پیش پرداخت ها و علی الحساب ها

12- نظارت بر کلیه امور مربوط به کارپردازی

13-تنظیم برنامه حسابرسی و تقسیم کار بین حسابداران

14- تهیه  وتنظیم صورت مجلس های مربوط به ترخیص

15- تهیه صورت مغایرت بانکی و رفع مغایرت های احتمالی

16- برسی تراز و رفع مغایرت های مربوطه

17- ترخیص بیماران 

18- تهیه و تنظیم اسناد بیمه جهت ارسال به سازمانهای مربوطه

19-  ثبت کسورات پرونده های بستری در سیستم HIS

20- تهیه و تنظیم نسخ درمانگاه  و ثبت در HIS

21-  تهیه و تنظیم نسخ درمانگاه و ارسال به سازمانهای بیمه طرف قرارداد

22- پلاک گذاری اقلام سرمایه ای

23- تنظیم قراردادها

24- رسید و کنترل اموال