مدارک پزشکی


 

معرفی واحد آمار و مدارک پزشکی

 

مسئول واحد :خانم نرگس علي پناه   

             

واحد پذيرش: -آقاي قاسم بهروز فر- آقاي محمدحسين رضا نسب – خانم اعظم روحی –

خانم ملیحه مقدسی


واحد مدارک پزشکی: خانم نسرین قربانی – خانم ستاره کمالی – خانم نغمه جاودانی خادم

 

شرح وظايف واحد مدارک پزشکی در يك نگاه

 • كسب خط مشي و دستورالعمل لازم از سرپرست مربوطه
 • نظارت بر واحدهاي تحت پوشش پذيرش بيماران، بايگاني، كامپيوتر، کدگذاری و آمار بيمارستان
 • نظارت بر ورود و خروج پرونده ها و تكميل بودن آنها درزمان پذيرش تا ترخيص بيمار
 • نظارت بر نحوه پاسخگويي به شكايات قانوني
 • بررسي و تحقيق درباره بهبود فرمهاي مدارك پزشكي - روشهاي كار - وسايل ، جا و مكان
 • درخواست و نظارت بر تهيه كليه فرمهاي پرونده هاي بيمارستاني
 • تنظيم سيستم كنترل پرونده بيماران بستري
 • عهده دار بودن مسئوليت كميته مدارك پزشكي
 • نظارت بر گواهی فوت و گواهي ولادت
 • نظارت بر درخواست پرونده از واحدهاي مختلف بيمارستان
 • همكاري د رتحويل پرونده جهت امور تحقيقاتي
 • نظارت در رعايت نظم وانضباط اداري پرسنل
 • پيگيري تامين نيروي انساني در واحد مربوطه
 • برنامه ريزي ، تقسيم كار و در صورت مرخصي جايگزيني نيرو در واحد مربوطه
 • نظارت بر عمكرد و نحوه برخورد كاركنان تحت پوشش .
 • ثبت وگزارش كليه امور واحد مربوطه به مسئولين ذيربط شامل درخواستها ، ، كمبودها و نقايص
 • بررسي آمار و گزارش اقدامات واحد مربوطه به صورت ماهيانه جهت ارائه به مقام مافوق
 • تهيه و جمع آوری آمار مراکز درمانی ( بيمارستان – درمانگاه – کلينيک و .... )
 • تهيه و جمع آوری آمار مراکز پاراکلينيک ( آزمايشگاه – راديولوژی سونوگرافی و ... )
 • تهيه و جمع آوری آمار فعاليتبيمارستان ( تخت ثابت – تخت فعال – بيمار بستری و مرخص شده و ... )
 • رفع و پيگيری موارد نقص در واحد مدارک پزشکی
 • ارائه گزارش آمار فعاليت درمانی به واحدهای مختلف و ساير موسسات