تغذیهمسئول تغذیه : سرکار خانم فرودی

شرح وظایف واحد تغذیه

- آگاهي، تسلط كامل و بكارگيري استانداردهاي اعتبار بخشي، استانداردها و فرايندهاي خدمات غذايي و ساير دستورالعمل هاي ذيربط

- مديريت و نظارت بر رعايت استانداردها و مفاد قراردادهاي غذا توسط پيمانكار

- طراحي ليست غذايي و انتخاب محصولات غذايي بر اساس نياز درماني بيمارانم

- آموزش، هدايت و راهنمايي ساير كاركنان در جهت پيشبرد اهداف و سياست هاي ارتقاء خدمات غذايي

- پيگيري موارد نامطلوب (طبخ نامطلوب غذا، نرسيدن به موقع غذا و ...) گزارش شده توسط كادر پرستاري

- برگزاري دوره هاي آموزشي تغذيه و بهداشت مواد غذايي براي كاركنان با همكاري كارشناس بهداشت محيط

- نظارت بر مراحل مختلف فرايند از قبيل تهيه، دريافت و خريد مواد غذايي، انتقال مواد غذايي خام يا فرآوري شده، انبار سازي، آماده سازي غذا، طبخ،

نگهداري غذاي آماده و توزيع غذا و ميان وعده ها در همكاري نزديك با كارشناس بهداشت محيط

- تعامل و هماهنگي با كارشناس بهداشت محيط در نظارت بر استقرار مراحل مرتبط HACCP در خدمات غذايي بيمارستان

- تهيه و تدوين برنامه عملياتي واحد تغذيه در راستاي برنامه استراتژيك بيمارستان

- تهيه و تنظيم برنامه غذايي بيماران و كاركنان مطابق با اصول تغذيه اي و بهداشت

- مديريت و نظارت در امور مربوط به برون سپاري و قراردادهاي خدمات واحد تغذيه

- رضايت سنجي بيماران بستري و كاركنان از خدمات مديريت غذايي و برنامه ريزي جهت بهبود مستمر و ارتقاء كيفيت خدمات با تنظيم فرم مربوطه

- مديريت و سرپرستي، نظارت و ارزيابي فعاليت ها و تقسيم وظايف كاركنان تحت سرپرستي

- سرپرستي و نظارت بر تأمين تجهيزات و تداركات