خدمات عمومیمسئول  واحد : آقای رضا ضیایی

- ایجاد هماهنگی بین امور ستادی با وظایف و مسئولیت های اصلی به منظور دستیابی هر چه سریعتر به هدفهای مورد نظر

- نظارت بر حسن جريان كليه امور واحدهاي تحت سرپرستي.

- صدور دستورات لازم به منظور ايجاد هماهنگي بين واحدهاي تحت پوشش.

- سازماندهي فعاليتهاي مربوط و تقسيم كار و تعيين وظائف و حدود مسئوليت و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي.

- تعيين خط مشي واحدهاي تحت سرپرستي طبق اهداف تعيين شده مركز و نظارت بر حسن اجراي آن.

- صدور دستورالعملها و ضوابط مربوطه.

- برنامه ریزی لازم به منظور ایجاد محیط مناسب کاری در سازمان و برقراری حسن تفاهم بین کارکنان.

- همکاری و اقدام در تهیه و تنظیم نمودارهای سازمانی و تشکیلات تفصیلی سازمان و به روز نگهداشتن آن.

- تهیه و تنظیم گزارش ها و آمارهای منظم از وضعیت اداری و پرسنلی واحد و ارائه آن به مافوق مربوطه.

- رعایت کلیه آیین نامه ها و دستور العملهای سازمان در موارد تعیین شده.