تجهیزات پزشکی

 
مسئول واحد: علیرضا کردی

در این واحد:

 

1-       انجام عمليات سرويس و نگهداری بعنوان ضامن عملکرد صحيح و خوب تجهيزات

2-       انجام تعميرات لازم در مورد دستگاههای معيوب

3-       سفارش قطعات يدکی مورد نياز تجهيزات ( قطعات پرمصرف )

4-       آموزش مداوم به کاربران و آموزش ايمنی وبهداشت حرفه ای در کاربری لوازم و تجهيزات پزشکی

5-       نظارت بر خدمات شرکت ها در نگهداری و سرويس دستگاهای طرف قرارداد

6-       نظارت بر خريد دستگاههای جديد با توجه به اطلاعات موجود و تهيه جداول مقايسه ای

7-       تهيه و ايجاد شناسنامه دستگاهها

8-       نظارت بر عمليات تاسيساتی – ساختمانی مرتبط با تجهيزات پزشکی