منوی اصلی سایت
اوقات شرعی
بازديدكنندگان
امروز: 56
ديروز:207
اين هفته: 263
هفته‌ي گذشته: 739
اين ماه: 2900
ماه گذشته: 2862
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1

بهداشت محيط

 

 

بیمارستان امید > واحد بهداشت محیط
 

 

 
 

مقدمه :

بيمارستانها در اكثر كشورها قسمت عمده اي از مراكز بهداشتي درماني را تشكيل ميدهند و بخش اعظم هزينه هاي بهداشت و درمان (حدود 70%) را به خود اختصاص داده اند بيمارستان بايد الگوي نظافت و سمبل پاكيزگي و بهداشت باشد بنابراين رعايت ضوابط بهداشتي بخصوص بهداشت محيط و حرفه اي از اولويت خاصي برخوردار است . مخاطرات عمده سلامت در بيمارستان ناشي از عدم اجراي مقررات بهداشتي ، مواد زائد جامد (زباله)، فاضلاب ، رختشويخانه بيمارستان، آب و مواد غذايي غير بهداشتي و عدم مراعات نظافت عمومي و عوامل زيان آور حرفه اي نظير عوامل فيزيكي ، شيميايي ، بيولوژيك ، ارگونوميك و رواني و ... مي باشند كه كليه بيماران – ملاقات كنندگان پرسنل بخش و در نهايت جامعه را در معرض اين مخاطرات قرار مي دهد. اگر اقدامات درماني توأم با سالم سازي و بهداشت محيط بيمارستان نباشد ، با توجه به شرايط موجود در بيمارستان و وجود عوامل مختلف بيماريزا ، موجبات انتقال عفونت هاي بيمارستاني مهيا خواهد شد .

با توجه به اينكه رعايت اصول بهداشت محيط در بيمارستانها تاثير به سزائي در كاهش عفونت هاي بيمارستاني خواهد داشت ، لذا تلاش و هزينه نمودن در جهت بهسازي و بهداشتي نمودن بيمارستانها و ارتقاء شاخص هاي بهداشت محيط بيمارستان علاوه بر جلوگيري از بسياري از مرگ و مير ها باعث جلوگيري از ضرر و زيان هاي ناشي از كار افتادگي و يا هزينه زياد درمان بيماران عفوني خواهد شد .

هدف کلی :
ارتقاء شاخص هاي بهداشت محيط بيمارستانها به منظور تامين حفظ سلامت بيماران ، پرسنل بيمارستان و جامعه

شرح وظايف کارشناس بهداشت محيط بيمارستان:

 

1-هماهنگی و اقدام در جهت تشكیل كمیته بهداشت و كنترل عفونت بیمارستان و شركت فعال در آن و پیگیری مصوبه های مربوطه

2- تهیه و تدوین مطالب آموزشی و تشكیل جلسات آموزشی مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت عمومی برای پرسنل بخش رده های مختلف

3- نظارت و مداخله در عقد قراردادهای خدماتی بیمارستان و مطالبه كارت معاینه پزشكی ، كارت معاینه كارگری و گواهینامه آموزش بهداشت عمومی پرسنل مشمول قانون

4- بررسی وضعیت آب مورد مصرف بیمارستان ( شبكه عمومی ، شبكه خصوصی ) و تشكیل پرونده مربوط به آن

5- كنترل بهداشتی آب مصرفی ازنظر كمی و كیفی و انجام آزمایشات دوره ای میكروبی وشیمیایی و كلرسنجی با استناد به دستورالعمل ها ، استانداردها و شرایط موجود

6- نظارت ، بررسی و كنترل بهداشتی بركلیه مراحل مختلف جمع آوری ، تفكیك ، انتقال ، نگهداری موقت و دفع زباله های بیمارستانی و نیز جلوگیری از فروش و بازیافت زباله بیمارستانی

7- نظارت و كنترل بهداشتی بر نحوه دفع فاضلاب بیمارستان و درصورت وجود معضل ، ارائه پیشنهادهای اجرائی مناسب

8- نمونه برداری از پساب خروجی سیستم تصفیه فاضلاب برابر دستورالعمل های اعلام شده (درصورت وجود تصفیه خانه ) بمنظور بررسی كیفیت پالایش فاضلاب

9- كنترل حشرات و جوندگان با اولویت بهسازی محیط ، دفع بهداشتی زباله ودرصورت نیاز ، استفاده اصولی از روش های شیمیایی و نیز جلوگیری از فعالیت شركتهای سم پاشی غیر مجاز

10- نظارت و مداخله در تهیه و كاربرد مواد گندزدا وپاك كننده بیمارستان

11- اقدام لازم در زمینه تهیه البسه و ملزومات موردنیاز درسمپاشی وضدعفونی ( روپوش – كلاه – دستكش – ماسك – چكمه و . . . ) وتدارك سموم و موادگندزدا و دیگر تجهیزات و وسایل مورد استفاده در سمپاشی وضدعفونی با هماهنگی مسئولین بیمارستان

12- بررسی وضعیت فنی و بهداشتی سیستم تهویه مطبوع در بیمارستان ( گرمایش ، سرمایش ) و پیگیری در جهت رفع مشكلات احتمالی موجود

13- پیگیری و اقدام درزمینه مسائل بهداشتی و حفاظتی بخش پرتوهای یونساز با كمك مسئول فیزیك بهداشت ذیربط

14- نظارت فنی و بهداشتی مستمر بر نحوه كار آشپزخانه شامل :

( شرایط بهداشت محیطی آشپزخانه ، وضعیت سردخانه ، انبار نگهداری موادغذایی ، سرویسهای بهداشتی ، بهداشت فردی پرسنل بخش ، اطاق استراحت پرسنل بخش ، شستشو و ضدعفونی ظروف ، شستشو و ضدعفونی سبزیجات خام مورد استفاده ، وضعیت بهداشتی موادغذایی آماده طبخ وسایل و ظروف مورد استفاده و . . . . )

15- نظارت و هماهنگی لازم در زنجیره تهیه ، طبخ و توزیع موادغذایی با همكاری كارشناس تغذیه بمنظور اطمینان از سلامت توزیع و مصرف غذا

16- نظارت و كنترل دائم برامور مربوط به رختشویخانه و رعایت كلیه نكات ایمنی و بهداشتی ازنظر تفكیك البسه عفونی از غیرعفونی درهنگام شستشو و استفاده از دستگاه های شوینده اتوماتیك ومواد پاك كننده مناسب ونهایتا” ضدعفونی و اطوكشی البسه بخش عفونی و آلوده ( توضیحا” دركاربرد موادضدعفونی كننده بایستی دقت لازم درانتخاب نوع آن و میزان مجاز بعمل آید تا خرابی دستگاهها و البسه را سبب نشود . )

17- ارتباط مستمر با معاونت های بهداشت و درمان درهماهنگ كردن فعالیتهای اجرایی و دستورالعملها واقدامات نظارتی دربیمارستان

18- ثبت و ضبط اقدامات و مكاتبات اداری و تشكیل بایگانی درست ومنظم به نحوی كه روند فعالیتها و پیگیری امور بدین طریق كاملا” قابل دسترسی و مشهود باشد . ( مستند سازی )

19- نظارت بر ایمنی و مشاركت فعال در كاهش سوانح و صدمات داخل بیمارستان ازجمله پوشش پنجره ها ، وسایل اطفاء حریق و سیستم های هشداردهنده ، مهار كپسولهای طبی و . . .

20- ارائه راهكارهای بهسازی بعنوان اصولی ترین روش كنترل ناقلین

21- انجام امور محوله در شرایط خاص مانند كنترل همه گیری و نیز مقابله با بحران و بلایا

22- فرهنگ سازی و جلوگیری از استعمال دخانیات در فضاهای بسته و عمومی بیمارستان

23- بطوركلی نظارت و كنترل لازم بهداشتی بركلیه بخش ها – همكاری و هماهنگی با مدیران و مسئولین قسمتهای مختلف درحیطه شغلی و وظائف سازمانی تعیین شده .

 

تعريف بيمارستان طبق آيينامه تاسيس بيمارستانها 

بيمارستان مؤسسه پزشكي است كه بـا اسـتفاده از امكانـات تشخيـصي ، درمـاني ، بهداشـتي ، آموزشـي و تحقيقي به منظور بهبودي بيماران سرپائي و بستري به وجود مي آيد و آسايش و ايمني بيماران و كاركنان خود را تأمين مي نمايد . 

اصول بهداشت محيط در بيمارستان:

شرايط بهداشتي بخش ها براساس آيين نامه تاسيس بيمارستا نها

 كف كليه قسمت ها بايستي سالم ، قابل شستشو و غيرقابل نفوذ به آب و بدون ترك خوردگي باشد . محل اتصال ديوار و كف بصورت بدون زاويه بوده تا نظافت براحتي انجام پذيرد . ديوار كليه قسمت ها بايستي سالم ، فاقد شكستگي و ترك خوردگي ، تميز و به رنگ روشـن بـوده و تـا ارتفاع حداقل 1/8 متر قابل شستشو باشد . سقف در كليه قسمتها بايستي سالم ، صاف بدون ترك خوردگي و به رنگ روشـن رنـگ آم يـزي شـده و هميشه تميز باشد

. كليه پنجره هاي باز شو اتاق بايستي مجهز به توري سيمي ضد زنگ باشد. ميزان نور طبيعي و مصنوعي در اتاق هاي بستري بيمار بايد مناسب باشد. كليه تختخوابها سالم و رنگ آميزي شده باشد.(تختخواب هاي استيل نيازي به رنگ آميزي ندارند.( كليه وسايل تخت بيمار از قبيل تشك ، پتو ، بالش ، ملحفه ها و روتختي بايد بطور مرتب تعويض گـردد. به نحوي كه پيوسته سالم ، تميز و عاري از آلودگي باشد. كليه پنجره هاي مشرف به خيابان هاي پرسروصدا بايد داراي شيشه دو جداره باشد. 

ميز مخصوص غذا و كمدهاي كنار تخت بايستي سالم و رنگ آميزي شده و تميز باشد و فاقد گوشه هاي تيز باشند (ميزها و كمدهاي استيل نيازي به رنگ آميزي ندارند.( اتاق ها و كليه وسايل و تجهيزات موجود در آن بطور روزانه نظافت گردد.

به منظور ايجاد حرارت و برودت لازم در اتاق ها ترجيحاً بايستي از سيستم تهويه مطبوع استفاده و در غير اين صورت حداقل از سيستم حرارت مركزي (شوفاژ) و كولر استفاده شود. تهويه كليه اتاق ها مي بايست به نحو مناسب و بهداشتي انجام شود. كليه اتاق هاي بستري مي بايست داراي زباله دان دردار ، قابل شستشو ، ضد زنگ و مجهز به كيسه زباله بوده و مرتباً زباله ها تخليه و زباله دان ها شستشو و ضد عفوني شود. از استقرار گلدان هاي خاك دار در كليه اتاق هاي بيماران خودداري گردد.

 كف كليه اتاق ها و راهروها در بخش ها بايستي بطور مرتب نظافت ودر صورت نياز با محلول مناسب ضد عفوني گردد.

شرايط بهداشتی اتاق های عمل براساس آيين نامه تاسيس بيمارستانها

اتاق هاي عمل ضمن دارا بودن شرايط بهداشتي ساير اتاق ها بايستي داراي شرايط ويژه به شرح ذيل باشد : كف : در كليه قسمت هاي اتاق عمل بايد سالم ، بدون درز و شكاف و جنس آن به گونه اي باشد كه ذرات از آن جدا و در فضا پخش نگردد و نيزغير قابل نفوذ به آب و قابل شستشو بوده و محل اتصال كف به ديوار بدون زاويه باشد. كف اتاق هاي عمل بايد با كفپوش فاقد خلل و فرج پوشيده شود

ديوار ها : تا سقف كاشي كاري به رنگ كاملاً روشن بوده ، سالم و بدون درز و شكاف و ترك خوردگي و مقاوم به مواد ضدعفوني كننده و پاك كننده باشد. سقف : سالم ، بدون درز و شكاف و ترك خوردگي و به رنگ روشن و قابل شستشو باشد. كليد و پريزهاي برق ضد جرقه و داراي اتصال زميني باشد . توالت و دستشويي با شرايط بهداشتي ، به تعداد كافي در مجموعه اتاق هاي عمل قبل از اتاق رختكن و خط قرمز در نظر گرفته شود.

قفسه هاي لباس اتاق عمل بايستي داراي شرايط بهداشتي بوده و براي كل پرسنل اتاق عمل مجزا باشد. هوا بطور مرتب با روش مناسب تهويه و رطوبت نسبي آن بين 60ـ50 درصد و دماي خشك بين 24ـ20 درجه سانتيگراد باشد. اتاق عمل بايستي بطور مرتب و به روش مناسب ضدعفوني گردد محل رختكن جراح و كادر پرستاري و تكنسين ها ضمن برخورداري از شرايط بهداشتي و رعايت موازين انطباق بايد داراي كمد لباس انفرادي و دوش نيز باشد. وجود اتاق استريليزاسيون با دستگاه استريل كننده و با قفسه هاي مورد لزوم جهت نگهداري وسايل رسيده از بخش استريليزاسيون مركزي  الزامي است. جهت نگهداري وسايل تميز كننده و تجهيزات مكانيكي نظافت و مواد پاك كننده و ضدعفوني كننده بايستي اتاق مخصوص با شرايط بهداشتي در نظر گرفته شود. 

تبصره : وجود يك محل شستشوي مجهز به سيستم آب گرم و سرد و تسهيلاتي براي تميز كردن و ضدعفوني كردن چكمه ها ، كفش ها و تي ها الزامي است . اتاق استراحت كادر اتاق عمل بايستي در قسمت رختكن هاي محوطه اتاق عمل مستقر گردد. كليه قسمت هاي محوطه اتاق هاي عمل بايستي داراي كپسول ضد حريق بوده و در محل مناسب نصب شود. همچنين در صورت امكان در كليه اتاق هاي بستري ، اتاق هاي عمل، آزمايشگاه ها و سالن هاي انتظار دستگاه مشخص كننده دود (Smoke Detector ) نصب گردد. لوازم يك بار مصرف تيز و برنده اتاق عمل از قبيل سوزن ، سرسرنگ ، تيغ و غيره بايستي در ظرف مخصوص دردار و مقاوم (سفتي باکس)جمع آوري و بطريق بهداشتي و علمي دفع گردد. كليه توالت ها ، دستشويي ها و حمام هاي اتاق عمل بايستي بطور مرتب و روزانه با مواد ضدعفوني كننده مناسب گندزدايي گردد. 

ساير شرايط بهداشتی طبق آيين نامه تاسيس بيمارستانها

محوطه بيمارستان بايستي مجهز به سيستم اطفاء حريق مورد تأييد سازمان هاي ذيربط باشد. سيم كشي برق تمام قسمتهاي بيمارستان با رعايت كليه اصول فني و ايمني انجام شود. حداقل عرض و طول پله ها به ترتيب 30 سانتيمتر ، 120 سانتيمتر و حداكثر ارتفاع پله ها 18 سانتيمتر باشد. بيمارستان بايستي داراي پله فرار جهت انتقال بيماران و پرسنل در مواقع اضطراري باشد. پله ها و بالكن ها بايد داراي حفاظ مناسب به ارتفاع حداقل 75 سانتيمتر باشد.


 
 
 
 
 
مسئول واحد
   
   
معصومه نصرآبادی
  
پست سازمانی :
  
کارشناس بهداشت محیط
 
 
تلفن تماس : 8426082
داخلی 526
 
 
پست الکترونیک :
 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.