برنامه کاري درمانگاهها


بیمارستان امید > برنامه درمانگاهها

برنامه درمانگاهها در شيفت صبح بيمارستان اميد

 

روزهاي هفته

درمانگاه های فعال

شنبه

انكولوژي

يكشنبه

پوست -انكولوژي - گوش وحلق وبيني -زنان

دوشنبه

انكولوژي

سه شنبه

مشاوره- انكولوژي

چهارشنبه

انكولوژي

پنج شنبه

جراحی

 

برنامه ويزيت متخصصين راديوتراپي و انكولوژي كلينيك ويژه

  

روزهاي هفته

پزشکان متخصص

شنبه

 دکتر سالک- دکتر آل داوود

یکشنبه

دکتر نوفرستی- دکتر انوری

دوشنبه

دکتر سالک- دکتر آل داوود

سه شنبه

دکتر نوفرستی- دکتر آل داوود- دکتر انوری

چهارشنبه

دکتر انوری- دکتر سالک

 پزشكان متخصص انكولوژي : 
 
آقايان:  دكتر نوفرستي ، دكتر سيلانيان طوسي ، دكتر سالك ، دكتر مخدومي ، دكتر انوري 
 دكتر آل داود، دکترتقی زاده 
 خانم دكتر همايي،خانم دکتر فاني، خانم دکتر شهید ثالث
 
 

پزشكان متخصص زنان :   
 
دكتر يوسفي ،دكتر كدخدايان ، دكتر حسن زاده روزهاي يكشنبه هر هفته
 

 

 پزشكان متخصص گوش وحلق و بيني:
 
خانم دكتر مستعان و آقاي دكتر خزاینی   روزهاي يكشنبه هر هفته

 

 
پزشكان جراح :
 
آقايان :دكتر كاخي ، دکتر مهرابي ، دکترمداح ،  دكتر حسن زاده، دکتر رجبی
آقاي دکتر فرقاني