معرفی پاراکلینیک

 

 • نيازسنجي و برنامه ريزي دوره هاي مدون كددار
 • برنامه ريزي دوره هاي غير مدون و اجرا
 • برنامه ريزي و هماهنگي با بخشها جهت دانشجويان
 • برنامه ريزي و برگزاري كنفرانسهاي درون بخشي
 • اطلاع رساني كنگره ها و سمينارهاي آموزشي
 • شركت در جلسات داخلي بيمارستان و جلسات معاونت درمان
 • آموزش نيروهاي جديدالورود
 •  تهيه پمفلتها و مطالب آموزشي
 • شركت در بازديدهاي داخلي و معاونت درمان  
 • همكاري در انجام طرحهاي پژوهشي دانشجويان در بيمارستان
 • ايجاد زمينه های تشويقی جهت مشارکت فعاليتهای پرسنل در کارهای آموزشی
 

 


                           پمفلتهای آموزشی

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مسئول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فاطمه کاووسی
 
 
پست سازمانی :
 
 
مسئول آموزش پرستاری
 
 
 
تلفن تماس :
8426082 داخلی 593
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پست الکترونیک :